Verschil Tussen Kasstroom En Fondsstroomoverzicht

Inhoudsopgave:

Verschil Tussen Kasstroom En Fondsstroomoverzicht
Verschil Tussen Kasstroom En Fondsstroomoverzicht
Anonim

Belangrijkste verschil - Kasstroom versus fondsstroomoverzicht

De beschikbaarheid van contanten / fondsen is een essentieel aspect voor het routineuze voortbestaan van het bedrijf. Kasstroomoverzicht en fondsstroomoverzicht zijn twee belangrijke verklaringen die door bedrijven zijn opgesteld. Deze twee verklaringen worden echter vaak door elkaar gehaald, aangezien het doel van beide is om de beschikbaarheid van contanten / fondsen in de organisatie aan te tonen. De belangrijk verschil tussen het kasstroomoverzicht en het fondsstroomoverzicht is dat het kasstroomoverzicht een overzicht is dat de instroom en uitstroom van kasmiddelen voor een boekjaar registreert, terwijl het fondsstroomoverzicht een overzicht is dat wordt gebruikt om de verandering in de financiële positie van een bedrijf tussen twee boekhoudkundige perioden die de instroom en uitstroom van middelen laten zien.

INHOUD

1. Overzicht en belangrijkste verschil

2. Wat is een kasstroomoverzicht

3. Wat is een fondsstroomoverzicht

4. Vergelijking zij aan zij - Kasstroom versus fondsstroomoverzicht

5. Samenvatting

Wat is een kasstroomoverzicht?

Kasstroomoverzicht is een overzicht dat de instroom en uitstroom van kasmiddelen voor een boekjaar registreert. Contanten zijn een van de belangrijkste activa voor een bedrijf voor een vlotte doorstroming van routinematige operaties en zijn het meest liquide. Liquiditeit is essentieel voor zowel het voortbestaan als de winstgevendheid op lange termijn van het bedrijf. Transacties in het kasstroomoverzicht worden geboekt bij ontvangst van contanten of een betaling, dwz op kasbasis.

Er zijn drie hoofdtypen activiteiten opgenomen in het kasstroomoverzicht

Geldstroom van operationele activiteiten

Deze sectie registreert de geldmiddelen die voortvloeien uit routinematige operationele activiteiten.

Bijv. Verkoop van goederen, ontvangen contanten van debiteuren

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Liquide middelen die voortvloeien uit de aan- of verkoop van activa worden geregistreerd als investeringsactiviteiten.

Bijv. Geldmiddelen ontvangen uit de verkoop van installaties en uitrusting, kortlopende leningen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

In dit deel van het overzicht worden de van investeerders ontvangen in- en uitstroom van kasmiddelen geregistreerd.

Bijv. Rente betaald op lening, dividend betaald

Hieronder wordt het formaat van het kasstroomoverzicht gegeven.

Verschil tussen kasstroom en fondsstroomoverzicht
Verschil tussen kasstroom en fondsstroomoverzicht

Zodra het kassaldo is vastgesteld, kan het bedrijf beslissingen nemen over het beheer van contanten. Als er een kasoverschot is (positief kassaldo), kunnen kortetermijninvesteringen worden overwogen om extra inkomsten te genereren. Als er een cashtekort is (negatief kassaldo), moet u overwegen om fondsen te werven om de activiteiten op een vlotte manier voort te zetten.

Wat is een fondsstroomoverzicht?

Fondsstroomoverzicht is een overzicht dat wordt gebruikt om de verandering in de financiële positie van een bedrijf tussen twee boekhoudperioden te beoordelen, dat de instroom en uitstroom van middelen laat zien. Deze verklaring wordt opgesteld op transactiebasis en registreert de bronnen en aanvragen van fondsen.

Bronnen

Deze verwijzen naar de instroom van het fonds naar de organisatie.

Bijv. Uitgifte van aandelen, verkoop van vaste activa

Toepassingen

Toepassingen zijn onder meer de uitstroom van fondsen uit de organisatie.

Bijv. Inkoop van aandelen, aankoop van vaste activa

Belangrijkste verschil - Kasstroom versus fondsstroomoverzicht
Belangrijkste verschil - Kasstroom versus fondsstroomoverzicht

In tegenstelling tot het kasstroomoverzicht maakt het fondsstroomoverzicht geen deel uit van gepubliceerde financiële overzichten; zijn dus voornamelijk voorbereid voor interne doeleinden. Het geeft de financiële status van een organisatie weer en functioneert als een handig hulpmiddel om twee boekhoudperioden te vergelijken. Het helpt ook bij het begrijpen van de variabiliteit in de activa, passiva en het eigen vermogen van het bedrijf.

Wat is het verschil tussen kasstroom en fondsstroomoverzicht?

Diff Artikel Midden voor Tafel

Kasstroomoverzicht versus fondsstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht is een overzicht dat de instroom en uitstroom van kasmiddelen voor een boekjaar registreert. Fondsstroomoverzicht is een overzicht dat wordt gebruikt om de verandering in de financiële positie van een bedrijf tussen twee boekhoudperioden te beoordelen, dat de instroom en uitstroom van middelen laat zien.
Basis van boekhouding
De boeking van transacties vindt plaats op kasbasis in het kasstroomoverzicht. De registratie van transacties vindt plaats op transactiebasis in het fondsstroomoverzicht.
Componenten
Inkomende en uitgaande kasstromen worden gerapporteerd in het kasstroomoverzicht. Fondsstroomoverzicht rapporteert bronnen en aanvragen van fondsen.
Gebruik
Kasstroomoverzicht is een gepubliceerde jaarrekening en wordt dus gebruikt door een aantal externe belanghebbenden. Het fondsstroomoverzicht is opgesteld voor interne doeleinden, zoals voornamelijk gebruikt door managers.

Samenvatting - Kasstroomoverzicht versus fondsstroomoverzicht

Het verschil tussen kasstroom en fondsstroomoverzicht hangt voornamelijk af van de componenten die bij elk overzicht horen. Kasstroomoverzicht registreert de in- en uitstroom van contanten, terwijl het fondsstroomoverzicht de bronnen en aanvragen van fondsen rapporteert. Deze verklaringen zijn een indicatie van respectievelijk de kaspositie en de financiële status van de organisatie. De nettokaspositie en fondspositie worden van vitaal belang voor alle soorten organisaties voor het plannen van toekomstige bedrijfs- en investeringsactiviteiten.

Aanbevolen: